Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

SAMBAR s.r.o.

se sídlem Dělnická 244, Kladno - Kročehlavy, 272 01

identifikační číslo: 28287487

zapsané v obchodním rejstříku vedeném v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 141634

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sambarsport.cz

 

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

       1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti SAMBAR s.r.o., se sídlem Dělnická 244, Kladno – Kročehlavy, 272 01, identifikační číslo: 28287487, zapsané v obchodním rejstříku vedeném v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 141634 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.sambarsport.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

       2.1. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

       3.1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

       4.1. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

       5.1. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

       2. UŽIVATELSKÝ ÚČET      

       2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní s názvem Můj účet. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též  bez  registrace   přímo  z  webového  rozhraní.  Registrace však automaticky umožňuje využití následujících výhod:

              - Sekce Můj účet neboli Klientské centrum nabízí  kupujícímu možnost  sledovat stav objednávek a objednaných produktů (objednání, akceptování objednávky, vyskladnění zboží, fakturace, zaplacení apod.)

              - Zálohování dokladů k objednávání

              - Zasílání informačních emailů (directmail) o aktuálních akcích, slevách apod.

       2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

       2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

       2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

       2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

       2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

       3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

       3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

       3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

       3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech zemí, které jsou níže uvedeny.

       3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

             - objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

             - způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

             - informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

       3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

       3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

       3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

       3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

       3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

       3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

       3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

       3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

       3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

       4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

              - v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Sambarsport, Dělnická 244, Kladno – Kročehlavy, 272 01;

              - v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

              - bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 224338465/0300, vedený u společnosti ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“);

              - bezhotovostně převodem na euroúčet prodávajícího IBAN: CZ04 0300 0000 0002 2888 2089, BIC (SWIFT): CEKOCZPP, vedený u společnosti Poštovní spořitelna (dále jen „euroúčet prodávajícího“);

              - bezhotovostně přes platební terminál v provozovně prodávajícího na adrese Sambarsport, Dělnická 244, Kladno–Kročehlavy, 272 01;

              - bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayU;

              - bezhotovostně platební kartou;

         4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

         4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

         4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.

         4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

         4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 8), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

         4.7. Slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu mají následující pravidla:

  

              -  je možné dle dohody uzavřít individuální osobní slevu s jednotlivci i organizovanými skupinami (oddíly, kluby), institucemi a organizacemi pro nákup svých členů a zaměstnanců. Tyto individuální podmínky lze sjednat na emailové adrese vojta@sambar.cz. U individuálních osobních slev není garantovaná stejná výše slevy na všechny typy výrobků, u některých skupin výrobků se může individuální sleva lišit. U individuálních slev se vždy hradí plné poštovné (129,- Kč/ 149,- Kč při platbě dobírkou, 99,- Kč/ 119,- Kč při platbě převodem).

              - Při uplatnění dárkových poukázek SAMBAR nelze využít žádnou další slevu!

       4.8. Slevové kupóny slouží k poskytnutí individuálních či skupinových slev na nákup zboží. Mohou být uplatňovány ve formě konkrétní částky či určité výše slevy (dle zadání prodávajícího). Slevové kupóny mohou být generovány buď automaticky (např. při určité výši nákupu) či je ručně generuje prodávající a nabízí k individuálnímu či veřejnému využití v souvislosti s podmínkami užití daného slevového kupónu.

             - Slevový kupón se uplatňuje zadáním specifického kódu do políčka "Slevový kupón" v Nákupním košíku. Po tomto zadání je o konkrétní částku či procento příslušící k danému kódu ponížena Celková cena s DPH. Slevový kupón, který má podobu konkrétní částky nelze použít na zboží nižší hodnoty, resp. při uplatnění takového slevového kupónu nebude záporná zbývající hodnota vrácena či jinak uplatněna kupujícímu a její hodnota propadá k použití na daný nákup.

             - Slevový kupón lze uplatnit pouze při nákupu v e-shopu. Pokud by chtěl kupoující učinit nákup zboží, na něž chce uplatnit slevový kupón, v kamenné prodejně, může tak učinit objednávkou přes e-shop, u níž zadá způsob dopravy Osobní odběr. Cena, za kterou bude objednané zboží prodáno, již bude mít slevu generující slevový kupón automaticky započtenu.

            - Slevové kupóny nemusí jít uplatnit u určitých skupin zboží, na něž se vztahují zvláštní podmínky a akční ceny (př. Akční zboží)!

       4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Elektronická fakturace je českými i evropskými zákony uznávaná a podporovaná forma vystavování, zasílání a uchovávání daňových dokladů (faktur). Elektronické daňové doklady mají stejnou váhu jako papírové. Podrobné legislativní podmínky používání daňových dokladů v elektronické podobě naleznete v následujících zákonech (ve znění pozdějších předpisů): Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; Zákon č. 235/2004 Sb., o DPH; Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

 

       5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

       5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

             - o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

             - o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

             - o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

             - o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

      5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

      5.3. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

      5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

      5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

      5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

      5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

      5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

      6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

      6.1. Kupující si může vybrat z několika typů doručení (viz níže). Jednotlivá specifika daných služeb lze dohledat na webových stránkách dopravců.

      6.2. Zboží objednané v sobotu, neděli, ve svátek je možné vyskladnit nejdříve následující pracovní den. Prodloužené doby dodání zboží jsou řešeny s kupujícím individuálně.

Ceník dopravy a Platby

 

 

      6.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

      6.4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

      6.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

      6.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

      7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

      7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

      7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

            - má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

            - se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

            - zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

            - je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

            - zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

      7.3. Ustanovení uvedená v čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

      7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

      7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

      7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

      8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

      8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

      8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

      8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

      8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

      8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

      9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

      9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

      9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, a telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

      9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

      9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

      9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

      9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

      9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

      9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

            - požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

            - požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

      9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

      10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

      10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

      10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

      11. DORUČOVÁNÍ

      11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

      11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

      11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

     

      12. REKLAMAČNÍ ŘÁD

      12.1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

      12.2. Uplatnění reklamace zboží je možné provést osobně na adrese společnosti prodávajícího nebo zasláním zboží na adresu prodávajícího. Bližší informace ke způsobu řešení reklamace lze získat na adrese obchod@sambar.cz nebo telefonicky na čísle 312 664 640 nebo

      12.3. Lhůta na vyřízení reklamace je 30 dní od data doručení zboží do sídla společnosti prodávajícího! Ve věci reklamování zboží (kromě reklamace skladové – tedy evidentně nepoužitého zboží) se však prodávající vždy obrací na posouzení konkrétní reklamace k dodavateli (výrobci) zboží. Dodavatel si uplatňuje na vyjádření k reklamaci též 30 dní. Prodávající proto upozorňuje zákazníky, že lhůta vyřízení reklamace se může díky těmto okolnostem prodloužit o dobu, kterou zboží stráví přepravou k dodavateli a zpět a přepravou k zákazníkovi!

      12.4. Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží do 14 dnů od data nákupu:

              - Chce-li zákazník vrátit celou zásilku, která je úplná a nepoškozena, může tak učinit bez udání důvodu do 14 dnů po obdržení zboží. Zboží musí být vráceno v originálním balení a nepoškozené i s kupní smlouvou (fakturou), která bude stornována. Částka za zboží bude vrácena spolu se započtením nejlevnějšího poštovného na číslo účtu, které zákazník uvede.

              - Chce-li zákazník vrátit část zboží, může tak učinit bez udání důvodu do 14 dnů po obdržení zboží. Zboží musí být vráceno v originálním balení a nepoškozené. Částka za část zboží bude dobropisována a vrácena na číslo účtu, které zákazník uvede. Pokud vrácením zboží klesne hodnota objednávky pod finanční hranici určující levnější poštovné, bude si prodávající na vrácené částce nárokovat tento rozdíl poštovného.

      12.5. Případné vady vyskytnuvší se u zboží ať v době převzetí či v záruční době budou řešeny dle výkladu v novém občanském zákoníku platném od 1.1.2014.

 

      13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

      13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

      13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

      13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

      13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

      13.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování SAMBAR s.r.o,, Dělnická 244, Kladno – Kročehlavy, 272 01, adresa elektronické pošty obcho@sambar.cz, telefon +420 737 033 755.

V Kladně dne 1. Ledna 2016


Provozovatel

Fakturační údaje:
SAMBAR s.r.o.
Dělnická 244
272 01 Kladno - Kročehlavy
IČO: 282 87 487
DIČ: CZ28287487
Tel./Fax: 312 664 640
Mail: obchod@sambar.cz
www.sambar.cz

Sídlo kamenného obchodu:
SAMBARSPORT
Dělnická 244
272 01 Kladno - Kročehlavy
Otevírací doba: Po - Pá 10-18 So 9 - 12

Prodávající je plátcem DPH.

Všechny ceny na stránkách Sambarsport.cz jsou včetně DPH.

Nevědomé chyby v cenách, opomenutí a překlepy jsou vlivem lidského faktoru možné a velmi se za ně předem omlouváme, v nejbližším možném termínu po jejich zjištění budou vždy opraveny. Fotografie výrobků jsou ilustrační a některé barvy nemusí odpovídat. Naší snahou je však od dodavatelů zajistit fotografie, které nejvíce odpovídají skutečnosti, vždy však záleží na aktuální nabídce výrobce.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.